Vortex in Couples

HIGURE17-15cas, Tokyo Japan, 2012, Installed:Yoichiro Ozawa, Photo:Yasuyuki Deguchi