Never - Northwest

ODP Gallery, Leipzig Germany 2023, Photo editor:Yasuyuki Deguchi