Never - Southeast

Spinnerei archiv massiv, Leipzig Germany 2023, Photo editor:Yasuyuki Deguchi